Hopp til innholdet

Om Telavåg

Telavåg er et tettsted i Øygarden kommune i Vestland. Tettstedet har 612  innbyggere per 1. januar 2023, og ligger på Sotra utenfor Bergen.

Telavåg var en del av tidligere Sund kommune, sør på sotra. Den 20. juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fjell, Sund og Øygarden å sende søknad om å bli én kommune. Stortinget vedtok sammenslåingen 17. juni 2018.

Telavåg består av flere grender: Selstia (Selstø), Nipa, Tele (Telle), Øvretveit, Midttveita & Østveita.

Bygda har 3 aktive lokallag. Telavåg Idrettslag, Telavåg Velforening og Telavåg Båtlag.

Navnet Telavåg

Det første leddet er opphavleg eit gardsnamn, antakeleg Tælir, ei avleiing av norrønt tál, ‘list, svik, luring’, sidan våga lett kan forvekslast med eit sund. Det siste leddet i namnet er våg, ‘fjordbukt’.

Tidlig historie

Utgravinger har sporet bosettinger på Telavåg tilbake til 500-tallet. Ved Lauvvatnet mellom Telavåg og Kausland er det også funnet en boplass fra steinalderen. Tradisjonelt tilhørte Telavåg Nonneseter kloster, men i 1528 overførte kong Frederik Telavåg til adelsmannen Vincens Lunge.

Helt fra middelalderen drev man hvalfangst av vågehval i Telavåg. Fra denne tiden er det notert at bygdefolket skulle ha en tønne øl for hver hval de fanget og skar opp. I inngangen til vågen ligger en holme – Stekholmen – som ble sperret ved å stikke trepæler ned i sjøen på ene sider av holmen (derav holmens navn), mens den andre var åpen hvor hvalen kunne svømme inn, her ble det hurtig sperret med en hvalnot. Når hvalen var stengt inne begynte arbeidet med å utmatte og avlive den. Dette var en seig kamp og opplagt dyreplageri, og selv om sundsokningene etter hvert hadde sin egne kreative metoder ved å smøre gift på harpunene for å forkorte prosessen, kunne det fort ta et par døgn før hvalen var nedkjempet. Senere ble det mer vanlig å skyte hvalen, men dette måtte gjøres kun der det var så grunt at man ikke sto i fare for å miste hvalen om den sank. En lang rekke gårder i kommunen hadde da rett på en andel av hvalkjøttet. Det var imidlertid ikke alltid bygdefolket klarte å bli enige om hvordan byttet skulle fordeles, og i 1872 tok Iver Johannessen og Sjur Sjursen Øvretvedt ut stevning av sambygdingene Ole Johannessen og Thomas Monsen Telle. Den bitre striden om hvalretten kulminerte i 1878 ved at Øvretvedt ble idømt 20 dagers fengsel for å vold og trusler mot Johannessen og Telle.

Det var ikke bare hval man fanget ved å sperre sundene ved Stekholmen, her trakk også store silde- og makrellstimer inn. Slik fangst ble også drevet ved Selstø lenger ute i fjorden, og man regner med at Selstøbuene har vært i bruk siden 1600-tallet. Her bodde fiskerne i påvente av at fiskestimene skulle komme inn i viken, hvorpå de sperret den igjen med not. Selstøbuene er fredet og nylig restaurert.

I tillegg til fangst fra havet var sauehold og korndyrking næringsveier på land, og på det meste var det åtte kverner i bygda hvor bøndene kunne male korn.

Telavåg-tragedien

Som einaste tettstad i Noreg vart Telavåg 30. april 1942 jamna med jorda av tyske soldatar. Dette var ein represalie etter ein samanstøyt mellom tyske styrkar og Kompani Linge der to gestapomenn vart drepne. Som straff fekk Terboven rasert 300 hus, drepe buskapen og øydelagt fiskefartøya; likeins vart befolkninga på staden internert. Alle menn mellom 16 og 60 år, i alt 71, vart sende til Tyskland, der 31 døydde i fangenskap. Kvinner og barn ble sendt til Framnes.

I omkringliggende bygder ble det slått opp plakater med advarsler om at det var ulovlig å bosette seg i Telavåg, og at nordmenn som befant seg der, ville bli skutt

Tragedien satte dype spor under krigsårene og i etterkrigstiden.

Les mer om Telavåg og andre verdenskrig her

Befolkning
612  innbyggere per 1. januar 2023